Home » เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     ในวาระการฉลองครบรอบ 160 ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทย สถานฑูตเยอรมันนีประจำประเทศไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลเยอรมนี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะร่วมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์วาระการฉลองนี้ในวงกว้าง และแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในรูปแบบโครงการ การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Future EV Mobility Creative Contest for Sustainability) โดยกิจกรรมนี้จะเป็นเวทีให้แก่นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยี แนวคิดทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม แนวทางการแก้ปัญหา หรือเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต

     รูปแบบการแข่งขันถูกออกแบบให้เปิดกว้างให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ ในการผสมผสานองค์ความรู้ในภาพรวมด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาที่ส่งผล
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่เน้นการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคที่ต้องอาศัยองค์ความรู้วิศวกรรมขั้นสูง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีอิสระที่จะนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ อาทิ ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค ข้อเสนอนโยบายภาครัฐ รูปแบบธุรกิจใหม่ โครงการคมนาคม โครงการก่อสร้าง และอื่น ๆ

     เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีการฝึกอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทั้งจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันก่อนการส่งผลงานประกวดในรอบแรก การฝึกอบรมนี้เป็นเวทีให้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยแก่นักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศต่อไป